Молитва троице святой

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва восьмая, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва десятая, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем .

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». Это замечание относится и к вечерним молитвам.

7 сильных молитв ко Пресвятой Троице 4.4 (87.43%) 35 голос.

 • молитва на праздник Святой Троицы
 • молитва об исполнении желания
 • молитва о здравии и исцелении
 • молитва от курения
 • молитва о помощи
 • молитва от Марка монаха
 • молитва «Помилуй нас»

Молитва святой Троице об исполнении желания

«Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем! Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи, и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.»

Молитва Пресвятой Троице, творение Марка монаха

«Всемогущая и Животворящая Святая Троица и Начало света, всё творение, то, что в мире сем и превыше мира, по единой благости изведшая из небытия и промышляющая о нем, и сохраняющая, и, кроме прочих Твоих неизреченных благодеяний к роду земному, покаяние до смерти ради немощи плоти нам даровавшая! Не оставь нас, несчастных, умереть в наших злых делах, и да не будем посмешищем начальнику зла, и завистнику, и губителю; ибо видишь Ты, Милосердный, и то, как сильны козни и вражда его против нас, и какова наша страстность, и слабость, и небрежение. Но неоскудевающие Твои благодеяния соверши над нами, молим мы, на всякий день и час прогневляющие Тебя нарушением Твоих священных и животворящих заповедей. Итак, все согрешения наши, во всей нашей прошлой жизни и до нынешнего часа в делах, или словах, или помышлениях отпусти и прости. Удостой же нас оставшуюся жизнь окончить в покаянии, и сокрушении, и соблюдении святых Твоих повелений. Если же мы, прельстившись наслаждениями, многообразно согрешили, или провели время, соблазнившись мерзкими пожеланиями, бесполезными и вредными; если, движимые гневом и яростью неразумной, какого-либо брата нашего оскорбили, или из-за языка нашего опутаны были сетями неизбежными, неправыми и крепкими; если каким-либо из чувств наших, или всеми ими, вольно или невольно, в ведении или в неведении, в увлечении или преднамеренно преткнулись безумно; если же злыми и суетными помыслами совесть осквернили; или если каким-либо другим образом согрешили, понуждаемые склонностью и привычкой к злу, прости нам и отпусти всё, Всещедрый, Преблагой и Многомилостивый, и даруй нам на будущее бодрость и силу, чтобы творить волю Твою, добрую, и благоугодную, и совершенную, чтобы от ночного и мрачного зла изменившись световидным покаянием и, как днём поступая благообразно, мы, недостойные, очищенными явились Твоему человеколюбию, воспевая Тебя и величая вовеки. Аминь.»

Закон Божий

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего.

Пресвятая – в высшей степени святая; Троице – Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый; грехи и беззакония – дела наши, противные воле Божией; посети – приди; исцели – излечи; немощи – слабости, грехи; имене Твоего ради – для прославления имени Твоего.

Молитва эта – просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши.

А слова: имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог Един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «имен Твоих».

ВОПРОСЫ: Какая эта молитва? К кому мы обращаемся в ней? Что означают слова: очисти грехи наша, прости беззакония наша, посети и исцели немощи наша? К кому мы обращаемся, когда говорим: имене Твоего ради? Что означают эти слова?

Икона Святой Троицы для православных христиан имеет особенный смысл, так как этот образ способен показать людям настолько может быть прочна связь с Господом, если от всего сердца служить ему. Существует такой Божественный лик исключительно в православной религии. На самой святыне изображаются три ангела, которые являют собой странников пришедших к Аврааму.

Это изображение было создано для того чтобы каждый желающий смог себе представить православия трисолнечный свет. Истинно верующий человек, посмотрев на лик, сможет постигнуть все труды и силу Бога. В этой статье Вы узнаете, что означает икона Святая Троица, как она помогает, где в доме ее можно повесить и еще многое другое.

Где вешать икону Святой Троицы

В основном святыню в доме принято размещать в конкретном месте, а установить ее при этом можно как одну, так и так и целым иконостасом.

 • В православной религии принято читать молебень стоя лицом к востоку, именно поэтому икона Святая Троица в доме должна находиться на восточной стене. Перед божественным изображением необходимо оставить как можно больше свободного места. Делается это для того чтобы человеку было удобно подойти к чудотворному лику и погрузиться в молитвенное чтение, не испытывая при этом никакого дискомфорта.
 • Также следует отметить, что есть еще одно место, куда можно повесить изображение – это в изголовье кровати. То есть так Святой образ для православного будет выступать в роли защитника.
 • Как правило, лик в основном вешают возле входной двери, чтобы уберечь свой дом или квартиру от различного негативного влияния. Однако не столь важно, где будет располагаться святыня, гораздо важнее то насколько часто и искренне человек обращается к Божественному образу.

Святыню можно как повесить на стену, так и оборудовать для нее специальный шкаф или полочку. В том случае если в иконостасе имеется несколько чудотворных изображений, то лик Святой Троицы можно разместить выше остальных списков. Если поверье что те иконы, которые расположены в правильном порядке, способны открыть верующему путь к более духовному и светлому.

Когда проводят праздник честь чудотворного изображения

Празднование в честь Святых ангелов устраивают на 50-й день после Воскресения Христа, и имеет название «Пятидесятница», которое произошло почти 20 веков назад. Тогда по прошествии 50-ти дней после празднования Пасхи снизошел на Апостолов Дух Святой и после был составлен Новый Завет, который в последствии и определил нынешнюю христианскую веру.

Молитва чудотворной иконе

«Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем! Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, отрастем нашым и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любя, и грешники кающияся милуеши и благоутробне при-емлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.»

Храни Вас Господь!

Смотрите еще и видео рассказ о Святой Троице:

Тетя Лена, а можно я не умру? Я знаю, что 97% из вас не добавят эту запись к себе на страницу, но хотя бы 3% моих друзей сделают это. В честь тех, кто умер, и тех, кто борется с раком.— Тетя Лена, а можно я не умру? — мальчик, лежащий на кровати, полностью лишен волос на голове. Кожа зеленоватого оттенка. Он пох… НА ТЕБЕ ПЮРЕ С СОСИСКОЙ… /обязательно прочти это/ Православного бомжа Валеру знали все. Во-первых, понятное дело, что православный: был на службах в разных храмах. Не только просил милостыню, но и молился. Во-вторых, потому что здорово умел работать: руки у мужика золотые. Если что где починить – от электропроводки до канали… Отвечая на наши молитвы, Бог обычно действует через людей История про кота )) В одной деревне жил священник и был у него кот. Священник кота очень любил, поскольку был одинок. И вот однажды вечером он не обнаружил своего питомца в доме, естественно, забеспокоился и бросился его искать. Нашёл довольно быстро, поскольку домик и участо… Вирус цифрового слабоумия (Всем родителям на заметку) Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей цифровой технике. Вместе с ними в мир проникает вирус цифрового слабоумия. И это не шутка, это диагноз. В 2007 году специалисты заметили, что с каждым годом все больше детей — представителей цифрового поко…

Советуем ознакомиться икона святой троицы молитва с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Икона Святой Троицы в чем помогает

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Икона Святой Троицы для православных христиан имеет особенный смысл, так как этот образ способен показать людям настолько может быть прочна связь с Господом, если от всего сердца служить ему. Существует такой Божественный лик исключительно в православной религии. На самой святыне изображаются три ангела, которые являют собой странников пришедших к Аврааму.

Это изображение было создано для того чтобы каждый желающий смог себе представить православия трисолнечный свет. Истинно верующий человек, посмотрев на лик, сможет постигнуть все труды и силу Бога. В этой статье Вы узнаете, что означает икона Святая Троица, как она помогает, где в доме ее можно повесить и еще многое другое.

Чудотворный образ имеет сюжет, в основе которого лежит история из Книги Бытия, где в 18 главе, была расписана встреча трех странников, олицетворяющих триединство Господа с Авраамом. Сама композиция изображения изначально складывалась на основе одних сюжетов, приведенных в книге Бытия, т. е. странники, Авраам с женой и различные сцены бытия. И поэтому святыня получила второе название «Гостеприимство Авраама».

Спустя некоторое время события из реальной жизни на образе стали приобретать совершенно новый смысл – символичный, при этом ангелов (странников) стали чтить как символ Триединства Господа, а их появление перед Авраамом получило название явление Троицы Святой.

Именно это послужило началом для формирования нескольких главных вариаций написания святыни: на одном из них все трое ангелов нарисованы равными меж собой, а на другом – выделяют центрального ангела большим нимбом или при помощи знака Господа.

Перед чудотворным образом хорошо обращаться в исповедующими молитвами, т. к. они сразу будут направлены тем, перед кем верующий исповедуется в соборе. Также к лику можно обращаться для разрешения тяжелых драматических и глубоких ситуаций.

 • Возносимые пред ликом прошения в молитве могут помочь православному человеку отыскать путь верный, преодолеть различные испытания судьбы и не только;
 • Поможет лик, и разглядеть желаемый и необходимый лучик надежды, и уймет гнетущие переживания;
 • Тем, кто верует чудотворное изображение придет на помощь в разрешении многих проблем;
 • Перед божественным ликом можно отчистится и от греха или негативна, но только в том случае если от молящего будет исходить искренность и вера.

Чудотворный лик давно славится своими свойствами, которые подтверждаются многими историями, одна из таких связана с именем всеми известного царя русского Иоанна Грозного:

Перед тем как отправиться в военный поход на царство Казанское Иоанн Грозный направился к божественной святыне в Троице-Сергиеву Лавру. Из найденных летописей известно, что царь очень горячо и продолжительно взывал в молебне перед Святым ликом, прося о защите и благословении для взятия Казани.

В итоге противник был действительно повержен, а вернувшись с триумфом обратно на Русь, Иоанн вновь посетил Лавру, где провел не один час в слезах и молитвах, выражая свою благодарность перед Господом Богом.

Где вешать икону Святой Троицы

В основном святыню в доме принято размещать в конкретном месте, а установить ее при этом можно как одну, так и так и целым иконостасом.

 • В православной религии принято читать молебень стоя лицом к востоку, именно поэтому икона Святая Троица в доме должна находиться на восточной стене. Перед божественным изображением необходимо оставить как можно больше свободного места. Делается это для того чтобы человеку было удобно подойти к чудотворному лику и погрузиться в молитвенное чтение, не испытывая при этом никакого дискомфорта.
 • Также следует отметить, что есть еще одно место, куда можно повесить изображение – это в изголовье кровати. То есть так Святой образ для православного будет выступать в роли защитника.
 • Как правило, лик в основном вешают возле входной двери, чтобы уберечь свой дом или квартиру от различного негативного влияния. Однако не столь важно, где будет располагаться святыня, гораздо важнее то насколько часто и искренне человек обращается к Божественному образу.

Святыню можно как повесить на стену, так и оборудовать для нее специальный шкаф или полочку. В том случае если в иконостасе имеется несколько чудотворных изображений, то лик Святой Троицы можно разместить выше остальных списков. Если поверье что те иконы, которые расположены в правильном порядке, способны открыть верующему путь к более духовному и светлому.

 • Святыню преподобного Андрея Рублева можно найти в Толмачах в Храме святителя Николая;
 • Еще один почитаемый список православными людьми находится в Кремле в Патриаршем соборе Успения Пресвятой Богородицы;
 • В Останкино есть Храм Живоначальной Троицы, в котором размещен храмовой божественный образ.

Празднование в честь Святых ангелов устраивают на 50-й день после Воскресения Христа, и имеет название «Пятидесятница», которое произошло почти 20 веков назад. Тогда по прошествии 50-ти дней после празднования Пасхи снизошел на Апостолов Дух Святой и после был составлен Новый Завет, который в последствии и определил нынешнюю христианскую веру.

«Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем! Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, отрастем нашым и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любя, и грешники кающияся милуеши и благоутробне при-емлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.»

Храни Вас Господь!

Смотрите еще и видео рассказ о Святой Троице:

Икона Святая Троица — значение, в чем помогает

Догмат о триединстве Бога — один из основных в христианстве, независимо от деноминации, поэтому икона Троицы имеет собственное символическое значение, интересную историю. В этой статье мы расскажем об истории, значении и смысле иконы Святая Троица, и чем она может помочь христианам.

Основы вероучения

Согласно христианскому вероучению, не может существовать точного изображения Бога-Троицы. Он непостижим и слишком велик, к тому же, Бога никто не видел (согласно библейскому утверждению). Только Христос сходил на землю в собственном облике, а непосредственно изобразить Троицу невозможно.

Тем не менее, возможны символические изображения:

 • в ангельском обличье (три ветхозаветных гостя Авраама);
 • праздничная икона Богоявления;
 • сошествие Духа в день Пятидесятницы;
 • Преображение Господне.

Все эти образы считаются иконами Святой Троицы, потому что каждый случай ознаменован явлением разных ипостасей. В виде исключения разрешается изображать Бога-Отца в виде старца на иконах о Страшном Суде.

Знаменитая икона Рублева

Другое название — «Гостеприимство Авраама», поскольку изображается конкретный ветхозаветный сюжет. В 18-й главе Бытия повествуется о том, как праведник принял у себя Самого Бога, под видом трех путников. Они символизируют разные личности Троицы.

Сложное догматическое учение о христианском Боге лучше всего удалось раскрыть именно Рублеву-художнику, его Икона Троицы отличается от прочих вариантов. Он отказывается от Сары, Авраама, минимально использует посуду для приема пищи. Главные герои не вкушают пищу, они предстают занятыми безмолвным общением. Эти размышления — далеко не приземленные, что становится понятным даже непосвященному зрителю.

Икона Троица Андрея Рублева — самый прославленный образ, написанный рукой русского мастера. Хотя сохранилось очень мало работ инока Андрея, авторство этой считается доказанным.

Внешний вид рублевской «Троицы»

Написан образ на доске, композиция вертикальная. За столом — три фигуры, позади виден дом, где жил ветхозаветный праведник, Мамврийский дуб (он сохранился до сих пор, находится в Палестине), гора.

Справедливым будет вопрос — кто изображен на иконе Святой Троицы? За внешним видом ангелом скрываются личности Бога:

 • Отец (фигура по центру, благословляющая чашу);
 • Сын (правый ангел, в зеленой накидке. Склонил голову, чем соглашается на свою роль в плане спасения, о нем и говорят путники);
 • Бог Святой Дух (слева от зрителя, поднимает руку, чтобы благословить Сына на подвиг самопожертвования).

Все фигуры хотя и выражают нечто позами и жестами, находятся в глубокой задумчивости, действия нет. Взгляды устремлены в вечность. Икона имеет и второе название — «Предвечный совет». Это общение Святой Троицы о плане спасения рода людского.

Важным для описания иконы Троицы является композиция. Основной ее является круг, который наглядно выражает единство, равенство трех ипостасей. Чаша — центр иконы, именно на ней останавливается взгляд зрителя. Это не что иное, как прообраз крестной жертвы Христа. Напоминает чаша и о таинстве Евхаристии, главном в православии.

Цвета одежды (лазурь) напоминают о божественной сущности героев сюжета. Каждый ангел также держит символ власти — скипетр. Дерево здесь призвано напоминать о райском древе, из-за которого первые люди согрешили. Дом является символом пребывания Духа в Церкви. Гора предвосхищает образ Голгофы, символ искупления грехов всего человечества.

История образа Святая Троица

Подробности жизни великого мастера мало известны. В летописях он почти не упоминается, работы свои не подписывал (обычная практика для того времени). Также история написания шедевра еще имеет много белых пятен. Считается, что преподобный Андрей нес послушание в Троице-Сергиевой лавре, для которой и была написана самая известная его икона. Существуют различные мнения о времени создания иконы «Троицы». Часть датирует ее 1412 г., другие ученые называют 1422.

Реалии жизни в 15 в. были далеко не мирными, московское княжество стояло на пороге кровавой войны. Богословское содержание иконы, единство ипостасей изображенных Лиц — прообраз всеобщей любви. Именно к согласию, братскому единству призывал иконописец современников. Ветхозаветная Троица для Сергия Радонежского была символом единства, именно поэтому он назвал обитель в ее честь.

Игумен Лавры очень хотел завершить украшение Троицкого собора, для чего и собрал лучших. На стенах планировались фрески — традиционно для того периода. Также иконостас нуждался в заполнении. «Троица» — храмовая икона (самая главная), которая располагается в нижнем ряду около Царских врат (через них выходит духовенство во время службы).

Возвращение цвета

В истории иконы «Троица» важным этапом стало новое открытие давно знакомого материала. Несколько десятилетий назад реставраторы научились очищать от олифы старые образа. В. Гурьянов под небольшим фрагментом «Троицы» обнаружил удивительно живой оттенок голубого (цвет одеяний). Последовала целая волна посетителей.

Но в монастыре этому не обрадовались, икона была скрыта под массивным окладом. Работы прекратились. Видимо, опасались, что найдутся желающие испортить святыню (такое случалось с другими известными образами).

Завершить работу удалось уже после революции, когда сама Лавра оказалась закрытой. Реставраторов поразили ярки краски, которые скрывались под темным налетом: вишневый, золото, лазурь. На одном из ангелов накидка зеленого цвета, местами можно увидеть бледно-розовый. Это райские цвета, которые указывают на одно из значений иконы «Троица». Она как бы зовет молящегося человека обратно туда, где возможно единение с Богом, это настоящее окно в иной мир.

Значение и смысл иконы Пресвятой Троицы

Икона Живоначальной Троицы имеет несколько смысловых пластов. Подходя к ней, человек становится как бы участником действия. Ведь мест за столом — четыре, а сидят за нем только трое. Да, это место, за которым должен сидеть Авраам. Но за него приглашается каждый. Любой человек, как дитя Божие, должен стремиться в объятия небесного Отца, в потерянный рай.

Икона пресвятой Троицы является не только известным образом, но и великим произведением мирового искусства. Это прекрасный пример обратной перспективы: линии стола (или точней — престола) внутри композиции уходят в бесконечность. Если же продлить их в обратном направлении, они укажут на место, на котором стоит наблюдатель, как бы вписывая его в композицию.

Поиски Бога, на которые многие тратят всю жизнь, для Андрея Рублева как бы имеют логическое завершение в этом произведении. Можно сказать, что икона пресвятой Троицы стала написанным красками катехизисом, изложенным великим подвижником веры. Полнота знания, покой и уверенность в Божией любви наполняют каждого, кто смотрит на образ с открытым сердцем.

Рублев — загадочная личность

Авторство великого образа, единственного в своем роде, было установлено спустя столетие. Современники же быстро забыли, кто написал икону «Троица», их не особо волновала задача собрать сведения о великом мастере, сохранить его работы. На протяжении пятисот лет о нем не упоминалось в святцах. Канонизирован святой официально был только в конце 20 в.

Народная же память практически сразу сделала иконописца святым. Известно, что он был учеником самого святого Сергия Радонежского. Вероятно, он прекрасно усвоил духовные уроки великого старца. И хотя преподобный Сергий не оставил богословских сочинений, его позиция однозначно прочитывается в иконе, сотворенной его учеником. А народная память сохранила его монашеские подвиги.

Еще в 17 в. Рублев упоминался в сказании о великих иконописцах. Изображали его даже на иконах, среди прочих подвижников из Лавры.

Неканонические образы

Многие верующие видели икону под названием «Троица Новозаветная». На ней изображен седой старец, Христос и парящий голубь. Однако, подобные сюжеты в православии строго запрещены. Они нарушают канонический запрет, по которому Бога Отца изображать нельзя.

Сообразуясь со Священным Писанием, допустимы лишь символические изображения Господа, например, под видом ангела или Христа. Все остальное является ересью и должно быть удалено из домов благочестивых христиан.

Весьма сложный для понимания догмат о Троице в подобных неканонических иконах выглядит весьма доступным. Объяснимо желание простых людей сделать нечто сложное простым и наглядным. Тем не менее, приобретать эти образы можно лишь на собственный риск — соборное постановление их запрещает, даже освящать запрещено.

Старый образ в новом воплощении

В 17 в. в Москве заслуженной славой пользовался иконописец Симон Ушаков. Много образов вышло из-под его пера, в том числе — икона «Троица». Ушаков взял за основу полотно Рублева. Композиция и элементы те же, но выполнены в совершенно другой манере. Заметно влияние итальянской школы, детали более реальные.

Например, дерево имеет раскидистую крону, ствол его потемнел от времени. Ангельские крылья тоже выполнены реалистично, напоминают настоящие. Их лица не имеют отблесков внутренних переживаний, они спокойны, черты прорисованы детально, объемно.

Значение иконы «Троица» в данном случае не меняется — человек также приглашается стать участником собственного спасения, для которого Бог со своей стороны уже все приготовил. Просто стиль написания уже не такой возвышенный. Ушакову удалось соединить древние каноны с новыми европейскими веяниями в живописи. Эти художественные приемы делают Троицу более земной и доступной.

Чем помогает икона Святой Троицы

Поскольку «Троица» является своеобразным катехизисом (только это не слова, а изображение), каждому верующему будет полезно иметь ее дома. Присутствует образ и в каждом православном храме.

Икона «Троица» помогает глубже понять отношения Бога и человека, перед ней можно обратиться сразу ко всем божественным Лицам, либо к одному из Них. Хорошо произносить молитвы покаяния, читать Псалмы, просить помощи при ослаблении веры, также за наставление тех, кто впал в заблуждение, пошел по неверному пути.

День Святой Троицы является переходящим праздником, отмечается после Пасхи (спустя 50 дн.). На Руси в этот день храмы украшают зелеными ветвями, пол устилают травой, священники надевают зеленое облачение. Первые христиане в это время начинали собирать урожай, приносили их для освящения.

 • Икона Георгия Победоносца
 • Тихвинская икона Божией Матери — здесь
 • Икона Божией Матери Споручница грешных — https://bogolub.info/ikona-bozhiej-materi-sporuchnica-greshnyx-znachenie-v-chem-pomogaet/

Выбирая икону Пресвятой Троицы, следует проявить осмотрительность, ведь неканонические образы иногда встречаются даже в церковных лавках. Лучше брать образ, как он был написан Рублевым, или его последователями. Молиться же можно обо всем, ведь Господь милосерден и поможет в любых делах, если сердце человека чисто.

Молитвы иконе Святой Троицы

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!

Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи, и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаян ия, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.

Святый Боже, Сваятый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и вовеки веков. Аминь.

Все что нужно знать про икону Святая Троица

Значение святого образа. Иконы стали писать уже спустя несколько лет после казни Христа. . Тут и Троица, и Христос, и Богородица.

. он может изображаться как поверженный соперник на иконе святого Михаила . ны, Михаиле Архистратиже, летно чтущия тя благочестно и поющия Троицу Верно.

Иконы Матронушки. Образы святой очень узнаваемы — она . со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго.

Образ же, любимую свою икону, святой завещал сестрам Дивеевской обители. . Икона Святая Троица — здесь.

Главная Описание икон Святой Александр Свирский — монастырь, мощи . Святой стоит, опираясь на посох, в правой руке он держит «Троицу» Рублева.

Значение святого образа. Иконы стали писать уже спустя несколько лет после казни Христа. . Тут и Троица, и Христос, и Богородица.

. он может изображаться как поверженный соперник на иконе святого Михаила . ны, Михаиле Архистратиже, летно чтущия тя благочестно и поющия Троицу Верно.

Иконы Матронушки. Образы святой очень узнаваемы — она . со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго.

Образ же, любимую свою икону, святой завещал сестрам Дивеевской обители. . Икона Святая Троица — здесь.

Главная Описание икон Святой Александр Свирский — монастырь, мощи . Святой стоит, опираясь на посох, в правой руке он держит «Троицу» Рублева.

спасибо большое за доступное объяснение Храни вас Бог!

Святая Троица в православии

Святая Троица — это термин из области Богословия, не каждый человек вдумывался до конца в это понятие. Однако именно оно является одним из наиболее значимым в православии. Бог один, но сущность его тройственна — Отец, сын и Святой Дух.

Человеческий рассудок не может понять такое понятие, как Троица. Этот догмат — самый таинственный, непостижимый и противоречивый. В этом понятии заложена тайна, смысл которой рационально не объяснить. Считается, что если человеческий рассудок отягощен грехами, то он никогда не вникнет в суть понятия Троицы, если не отвергнет необходимость все объяснять.

В основе христианства лежит вера в Троицу, в этом ее главное отличие от прочих религий. Три основные положения о Триедином Боге:

 1. Бог троичен и имеет три ипостаси — Отец, Сын и Святой Дух.
 2. Каждое из них — сам Бог, не три отдельных Бога — одна сущность.
 3. У каждого из этих лиц есть свои качества.

Однако нельзя дать конкретные определения каждой ипостаси. Главная особенность каждой из них — это неповторимая уникальность. Каждую из этих личностей можно воспринимать только через отношение к двум другим.

Верующий человек должен понять, что к Богу нельзя приложить какие-то привычные измерения. Поэтому и в Святой Троице нет ни разделений, ни промежутков, это единое целое. Человеческий разум не способен постичь суть Троицы. В качестве сравнения можно привести:

 • солнце — оно круглое, излучающее свет и тепло.
 • ум, порождающий мысль.
 • родник или источник, скрытый в недрах земли.
 • слово или дух, исходящий их богообразной души.

Бог Отец представляет собой нерожденность (он не имеет начала, не создан), Бог Сын — рождение (они рожден от Отца) и Святой Дух — исхождение (то есть — исходит от Отца).

У них все общее — одна воля, одна сила и одно действие. Причем их единство — это не какая-то сумма трех Лиц, а буквальное и безоговорочное единство.

Однако, так как изначален Отец, логично предположить, он — начало. Он порождает Сына и изводит Святой Дух. Для Сына и Святого Духа Отец — причина, Их начало не подвластно Его воле.

Молитвы

Возле икон, изображающих Троицу, ежедневно молится огромное множество верующих христиан. Лики Троицы считаются чудотворными и молитвы, читаемые перед ними, сразу доходят до Всевышнего. Проблемы, с которыми люди молятся у этих икон, могут быть самыми разными:

 • помощь в возвращении на путь праведный, указание дальнейшего пути в жизни.
 • помощь в осуществлении заветного желания. Молитва никогда не исполнится, если то, чего всем сердцем хочет человек, может навредить другим людям. Так же не следует думать, что можно просить о всяких глупостях в виде обновки или какого-то предмета. Заветное желание — имеется в виду достижение конкретных целей, выполнение жизненно важных задач.
 • обретение веры и сил в тех ситуациях, когда уже не остается ни того, ни другого.
 • избавление от негатива окружающих, от собственных грехов.
 • молитвы о детях. Родительская любовь не имеет границ, поэтому молитвы о детях обладают мощнейшей энергетикой и небывалой силой. Такие молитвы могут многое — уберечь от злых людей, дурной компании, принятия неверный решений, выбора неправильных путей, исцелить от недугов.
 • молитвы о родителях. Определенных текстов о родителях нет, но здесь подойдет универсальная молитва, ее читают трижды, крестясь и кланяясь в пояс. Можно уже своими словами добавить, что молитва читается, к примеру, за мать.
 • об исцелении. Нередко человек впервые обращается к Богу именно в минуту суровых испытаний. В этом нет ничего удивительного, Бог никого не отвергает. Так и здесь — этому имеется масса подтверждений — Святая Троица нередко помогала людям победить даже самые серьезные болезни, даже если, по официальным диагнозам, уже не оставалось. Икона и зажженная свеча должны быть поставлены возле кровати больного человека. Молитвы читать надо ежедневно, на воду, которую впоследствии будет выпивать больной. Главное помнить, что вера — отличное лекарство, она может сотворить самые удивительные чудеса.

Икона дома

У многих людей в их жилищах имеются иконы. Они хранятся в каком-то определенном месте. Согласно правилам христианской церкви, лучше, чтоб иконы были расположены — стояли или висели — на восточной стене. Ведь в обычае христиан возносить молитвы, повернувшись лицом на восток. Однако допускается следующее расположение икон:

 • в изголовье кровати, особенно, если это кровать ребенка или пожилого, больного человека.
 • напротив входа в квартиру, дом — так она будет оберегать жилище от негатива тех, кто входит извне.
 • стоять иконы могут на специально отведенной полке либо в шкафу со стеклянной дверцей. Как говорится, не так важно, где именно размещена икона, как то, насколько искренние и чистые молитвы возносятся перед ней. Единственное условие — места перед иконами должно быть ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сотворить молитву.

Если в молитвенном углу присутствует не одна икона, то конкретно Троицу лучше расположить немного выше всех остальных. Так подчеркивается могущество Триединого Бога.

В том месте, где находятся иконы, всегда должно быть чисто, убрано, не должно быть следов пыли или паутины. Благоговение — вот то, что правильно характеризует отношение к месту, где находятся иконы.

Праздник Троица

Этот великий христианский праздник отмечается каждый год по-разному — он относится к двунадесятым подвижным праздникам и приходится на воскресенье через 7 недель после Пасхи. Троицу еще принято называть пятидесятницей, ведь сошествие Святого Духа произошло как раз на 50-й день по Воскресении Христовом.

Праздник был установлен апостолами, и он обычно завершает пасхальный богослужебный цикл. В вечернюю службу не принято в этот день прикладываться к иконе. В воскресенье проходит самая праздничная служба. Первая читаемая на службе молитва — исповедь перед Богом Отцом за свои грехи и с просьбой о помиловании. Во второй — просьбы о даровании духа Божьего. В третьей — поминание усопших. После всего этого читается еще одна молитва Святому Духу. Во время чтения молитв священником, верующие лежат в земном поклоне.

Все храмы украшают травой и молодыми побегами деревьев, у верующих в руках приветствуются букеты живых полевых цветов. Впоследствии эти цветы, высушенные за иконами, использовали, как обереги от пожаров и грызунов. На Троицу нельзя работать и празднование должно продолжаться не только, как все думают, в воскресенье, но и в понедельник.

 1. Троица — это три ипостаси Бога: Отец, сын и Святой Дух.
 2. Икона Троица — это Ипостаси в виде ангелов.
 3. Молитвы Троице имеют великую силу.
 4. Праздник Троица — это сошествие святого Духа на апостолов.


ТОЛКОВАНИЕ УТРЕННИХ МОЛИТВ
Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Крепкий — сильный; Безсмертный — неумирающий, вечный.
Эту молитву мы читаем три раза в честь трех Лиц Святой Троицы. Эту молитву называют «Трисвятое», или «Ангельская песнь». Христиане стали употреблять эту молитву после 400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе разрушило дома и селения и народ вместе с императором Феодосием II обратился к Богу с молитвой. Во время молебна один благочестивый отрок на виду у всех был поднят невидимой силой на небо, а потом невредимым опять опущен на землю. Он рассказал, что слышал на небе пение Ангелов: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекратилось. В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы — Бога Отца; Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям. Так как в этой молитве слово святый повторяется три раза, то она и называется «Трисвятое».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во веки веков — вечно, или в бесконечные веки.
В этой молитве мы ничего не просим у Бога, только славим Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца, и Сына, и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

Перевод: Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь, всегда и вечно. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для прославления имени Твоего.
Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «Имен Твоих».

Перевод: Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего.

Господи, помилуй. (Трижды)

Помилуй — будь милостив, прости.
Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы произносим эту молитву, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи. Сорок раз — для освящения всей нашей жизни.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Отче — Отец; Иже — Который; Иже еси на небесех — Который находится на небесах, или небесный; да — пусть; святится — прославляется; яко — как; на небеси — на небе; насущный — необходимый для существования; даждь — дай; днесь — сегодня, на нынешний день; остави — прости; долги — грехи; должником нашим — тем людям, которые согрешили против нас; искушение — соблазн, опасность впасть в грех; лукаваго — всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется злой дух.

Эта молитва называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва — самая главная молитва для всех.

Отче наш, Иже еси на небесех! Этими словами мы обращаемся к Богу и, называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши просьбы или прошения. Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь духовное, невидимое небо, а не тот видимый голубой свод, который раскинут над нами и который мы называем небом. Да святится имя Твое — то есть помоги нам жить праведно, свято и своими святыми делами прославлять имя Твое. Да приидет Царствие Твое — то есть удостой нас и здесь, на земле, Царства Твоего Небесного, которое есть правда, любовь и мир; царствуй в нас и управляй нами. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли — то есть пусть будет все не так, как нам хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле так же беспрекословно и без ропота, как ее исполняют, с любовью и радостью, святые Ангелы на небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам добра, чем мы сами. Хлеб наш насущный даждь нам днесь — то есть подай нам на сей день, на сегодня, хлеб наш насущный. Под хлебом здесь разумеется все необходимое для жизни нашей на земле: пища, одежда, жилище, но важнее всего Пречистое Тело и Честная Кровь в таинстве Святого Причащения, без которого нет спасения в вечной жизни. Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а только самого необходимого и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печется — заботится о нас. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим — то есть прости нам грехи наши так, как и мы сами прощаем тех, которые нас оскорбили или обидели. В этом прошении грехи наши названы долгами нашими, потому что Господь дал нам силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все это обращаем на грех и зло и становимся должниками пред Богом. И вот если мы сами не будем искренно прощать наших должников, то есть людей, имеющих грехи против нас, то и Бог нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус Христос. И не введи нас во искушение — искушением называется такое состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет сделать что-либо беззаконное или дурное. Мы просим — не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем, помоги нам преодолевать соблазны, когда они бывают. Но избави нас от лукаваго — то есть избавь нас от всякого зла в этом мире и от виновника (начальника) зла — от диавола (злого духа), который всегда готов погубить нас. Избавь нас от этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою есть ничто.

Перевод: Отец наш Небесный! Да святится имя Твое; да приидет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам д€олги (грехи) наши, как и мы прощаем согрешившим против нас; и не допусти нас до соблазна, но избавь нас от лукавого (диавола).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Молитва троице святой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *